Ordningsregler

_________________________________________________________________________________________
Samfällighetsförening Apollofjärilen Trollhättan september 2021

TRIVSELREGLER

1. Allmänt

1. Trivselregler är till för vår gemensamma trevnad och säkerhet och grundas på stämmobeslut.
2. För att minska risken för inbrott och skadegörelse i fastigheter och garage, medverkar
Samfälligheten i Grannsamverkan.
3. I föreningen finns viss utrustning för utlåning, till exempel bord, stolar, partytält och stegar.
4. Fyrverkerier och smällare får ej avfyras inom bostadsområdet.
5. Samtliga fastighetsägare ansvarar för att hålla ordning samt att rent och snyggt i och utanför egen
tomt.
6. Den som inte följer reglerna ska i första hand skriftligen erinras om överenskomna regler genom
styrelsens försorg.

2. Avgifter

1. Inbetalning av avgift till Samfälligheten sker förskottsvis för helt kvartal, det vill säga före den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober. Inbetalning görs till föreningens bankgiro.
2. Avflyttning meddelas i god tid till den av styrelsen utsedd som ansvarig för avstämning av kvartals
och energi avgift. Uppgift om ansvarig finns på hemsidan.

3. Motortrafik och parkering

1. Bilkörning är förbjuden inom området mellan husen inom Samfälligheten, undantag gäller för
tyngre transporter. Boende ansvarar för att besökare inte kör bil inom området.
2. Vid transport inom området gäller högsta hastighet av 10 km/tim.
3. Parkering eller uppställning av bilar utanför husen är förbjudet.
4. Parkering för boende på gästparkeringen är förbjuden, undantag gäller för tiden mellan 22.00 och 08.00. Boende ansvarar för besökares parkering.
5. Till garagen hör även parkeringsplatsen framför garaget.
6. Husvagn och husbil får ställas upp på parkeringen endast under en kortare tid.
7. Skrotbilar får inte stå på föreningens parkeringsplatser.
8. Det är inte tillåtet att åka moped och motorcykel på innegångar och gräsytor.
9. All motortrafik bör undvikas mellan 22.00 och 06.00.
10. Biltvätt är inte tillåten inom området enl kommunens Miljökontors bestämmelser.

4. TV och telefoni

1. Föreningen har avtal med Tele2 f.d. Comhem för ett grundutbud av TV-kanaler. För områdets interna kabelnät ansvarar föreningen och för husets nät ansvarar fastighetsägaren.

5. Husdjur

1. Husdjur får inte rastas (förorena) på gemensamma ytor.

2. Husdjur får inte vistas på lekplatserna.

6. Underhåll av gemensamhetsanläggning

1. Gräsmattor, rabatter, lekplatser, sandlådor, garage, vägar och tak är gemensam egendom. Skadegörelse bekostas av medlemmarna gemensamt via avgiften, varför största aktsamhet bör iakttas.
2. Normalt underhåll omfattar städning, gräsklippning, gödning, rensning, målning och mindre reparationer. För att sköta detta har området delats in i städområden. Varje område har en utsedd städledare (städledare, kan ske genom rullande schema) som ser till att respektive område sköts och att arbetet fördelas inom städlaget. Detta arbete utförs till största del under beslutade städdagar.
3. Större underhåll och dyrare reparationer av gemensam egendom beslutas av styrelsen.
4. Vid fel på gemensamma anläggningar ska styrelsen kontaktas.
5. Snöröjning och sandning inom området beställs av styrelsen.

7. Garage

1. Garagen ägs av Samfälligheten och förvaltas av styrelsen.

2. Det åligger varje medlem att hålla sitt garage låst.
3. Boende får inte utan styrelsens godkännande utföra installationer och ändringar, gäller även för mellanväggar. För att få fungerande ventilation ska utrymme lämnas mot tak.
4. Det finns eluttag i varje garage. Om motorvärmare och kupévärmare används ska dessa vara anslutna till timer. Det är inte tillåtet att ansluta utrustning med kontinuerlig strömförbrukning. För laddning av EL-bil ska styrelsen kontaktas.
5. Vid förvaring av brandfarliga produkter ska gällande bestämmelser följas.
6. Det är inte tillåtit att bedriva någon verksamhet i garage, som medför olägenhet för övriga.
7. Uppvärmning av garage är inte tillåtet.

8. Trädgårdsavfall

1. Trädgårdskärl som är placerade vid parkeringsplatserna är avsedda enbart för trädgårdsavfall (ej jord och sten).
2. Endast godkända kompostkärl får användas under förutsättning att inga olägenheter kan uppstå. All annan kompostering inom Samfälligheten är inte tillåten.

Comments are closed.